ΠΡΙΑΜΟΣ

Συμβολή: 
Συντονιστής έργου, βασική τεχνική ανάπτυξη.

ΠΡΙΑΜΟΣ - ΠΡοσαρμοστικά συστήματα πραγματικού χρόνου για εξόρυξη σημασιολογίας και ευφυείς διεπΑφές - επίδειξη σε εφαρΜΟγές ασφάλειαΣ και Επικοινωνίας του Πολίτη

Το πρόγραμμα αυτό είχε σαν στόχο την έρευνα για την ανάπτυξη τεχνολογίας πυρήνα και την επίδειξή της μέσω της υλοποίησης προηγμένων εφαρμογών στην περιοχή της σημασιολογικής διαχείρισης (αρχειοθέτησης, αναζήτησης, επεξεργασίας) συνδυασμένης πολυμεσικής πληροφορίας (εικόνων,video,ήχου) και λήψης αποφάσεων σε πραγματικό χρόνο. Στόχος ήταν η δημιουργία επαναχρησιμοποιήσιμου μεσισμικού (middleware) για την εξαγωγή σημασιολογικών χαρακτηριστικών σε ένα μεταβαλλόμενο ρεαλιστικό περιβάλλον, την επισημείωσή τους με μεταδεδομένα καθοριζόμενα με βάση οντολογίες εξαρτώμενες από την εφαρμογή και την δυνατότητα σύνθεσης ερωτήσεων υψηλού επιπέδου με βάση αυτές τις οντολογίες. Ταυτόχρονα προσφέρεται υποδομή για την πρόσβαση του πολυμεσικού περιεχομένου και των αντίστοιχων μεταδεδομένων από εφαρμογές Σημασιολογικού Ιστού. Δυο βασικά χαρακτηριστικά της τεχνολογίας πυρήνα είναι η δυνατότητα επεξεργασίας σε πραγματικό χρόνο, καθώς και η προσαρμοστικότητα.

Κατάσταση: 
ολοκληρώθηκε
Ημερομηνία έναρξης: 
Νοέμβριος, 2006 to Νοέμβριος, 2013