Γενικά

Η ερευνητική ομάδα Επικοινωνιών Πολυμέσων και Τεχνολογιών Παγκόσμιου Ιστού συστάθηκε το 1999 στα πλαίσια του Εργαστηρίου Δικτύων Υπολογιστών του ΕΜΠ με σκοπό την έρευνα και εκπαίδευση στα ειδικότερα πεδία των επικοινωνιών πολυμέσων και των τεχνολογιών του Διαδικτύου, καθώς και την ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών στα πεδία αυτά.

Η εν λόγω ομάδα, αξιοποιώντας το επιστημονικό υπόβαθρο και την πολυετή εμπειρία των μελών της σε όλους τους τομείς των δικτύων επικοινωνίας (LANs και WANs, δίκτυα ευρείας ζώνης, ευφυή δίκτυα, ασφάλεια δικτύων κ.λ.π.) και των τεχνολογιών πολυμέσων (κωδικοποίηση audio/video, media streaming, εικονική πραγματικότητα), έχει να παρουσιάσει αξιόλογο έργο στα προαναφερθέντα πεδία, με ιδιαίτερη ερευνητική εργασία σε δίκτυα με Ποιότητα Υπηρεσίας και ασύρματα δίκτυα, καθώς και στην ανάπτυξη εφαρμογών που προσαρμόζονται με βάση την υποκείμενη δικτυακή υποδομή και τις δυνατότητες των τερματικών του χρήστη. Τα streaming media, η διαχείριση περιεχομένου μέσα από το Web, η ασύρματη πρόσβαση σε πολυμεσικό περιεχόμενο, η μάθηση εξ αποστάσεως και η κατανεμημένη προσομοίωση αποτελούν μερικά από τα πεδία εφαρμογών στα οποία έχει δραστηριοποιηθεί η ερευνητική ομάδα.