Ερευνητικές Δραστηριότητες

Ερευνητικές Περιοχές

 • Τεχνολογίες Παγκόσμιου Ιστού & Εφαρμογές
  • Σημασιολογική διαλειτουργικότητα σε Ιδρυματικά Αποθετήρια
  • Σημασιολογική αναπαράσταση σε Συστήματα Οργάνωσης Γνώσης
  • Διαχείριση περιεχομένου μέσω δικτύου
  • Intelligent web application development
  • VRML, X3D, Υποβοηθούμενες ξεναγήσεις σε Εικονικά περιβάλλοντα
  • Διαχείριση περιεχομένου πολιτιστικής κληρονομιάς
  • GIS applications on the web
 • Αρχιτεκτονικές Δικτύων και Πρωτοκόλλων
 • Επίδοση Δικτύων: Ανάθεση πόρων - Έλεγχος κίνησης
 • Ποιότητα Υπηρεσίας στο Διαδίκτυο: Διαφοροποιημένες Υπηρεσίες - Δέσμευση Πόρων - Πολλαπλή Εκπομπή
 • Ασύρματα Δίκτυα: Αρχιτεκτονική - Επίδοση - Διαχείριση
 • Mobile IP
 • Εφαρμογές Πολυμέσων
  • Τεχνολογίες Streaming
  • Συγχρονισμός
  • MPEG4, MPEG7
  • Εφαρμογές: τηλε-εκπαίδευση, οργάνωση - αναζήτηση - διανομή περιεχομένου, κατανεμημένες προσομοιώσεις και εικονική πραγματικότητα