Γενικά

Η ερευνητική ομάδα Επικοινωνιών Πολυμέσων και Τεχνολογιών Παγκόσμιου Ιστού συστάθηκε το 1999 στα πλαίσια του Εργαστηρίου Δικτύων Υπολογιστών του ΕΜΠ με σκοπό την έρευνα και εκπαίδευση στα ειδικότερα πεδία των επικοινωνιών πολυμέσων και των τεχνολογιών του Διαδικτύου, καθώς και την ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών στα πεδία αυτά.

Ερευνητικές Δραστηριότητες

Ερευνητικές Περιοχές

 • Τεχνολογίες Παγκόσμιου Ιστού & Εφαρμογές
  • Σημασιολογική διαλειτουργικότητα σε Ιδρυματικά Αποθετήρια
  • Σημασιολογική αναπαράσταση σε Συστήματα Οργάνωσης Γνώσης
  • Διαχείριση περιεχομένου μέσω δικτύου
  • Intelligent web application development
  • VRML, X3D, Υποβοηθούμενες ξεναγήσεις σε Εικονικά περιβάλλοντα
  • Διαχείριση περιεχομένου πολιτιστικής κληρονομιάς
  • GIS applications on the web